flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Правила внутрішнього трудового розпорядку

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом в.о голови Чернігівського районного
суду Чернігівської області  № 02-06/20-о
від 03 червня 2011 року, зі змінами,
затвердженими наказом голови Чернігівського
районного суду Чернігівської області № 02-06/59-о 
від 25 вересня 2013 року.
                                                                                   
ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку
Чернігівського районного суду Чернігівської області
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Правила внутрішнього трудового розпорядку Чернігівського районного суду Чернігівської області (надалі - Правила) поширюються на суддів та працівників Чернігівського районного суду Чернігівської області.
1.2.Положення Правил, які стосуються перебування в приміщенні суду, є обов'язковими для виконання всіма особами, які в ньому знаходяться.
1.3.Правила мають на меті зміцнення трудової і виконавчої дисципліни, правильну організацію праці, повне і раціональне використання робочого часу, підвищення якості і продуктивності праці.
1.4. В суді повинен дотримуватися принцип незалежності суддів при відправленні правосуддя.
1.5.Для голови суду, його заступника та суддів Чернігівського районного суду правила встановлюються з урахуванням Закону України "Про судоустрій і статус суддів".
1.6.Для державних службовців, які працюють у Чернігівському районному суді, правила встановлюються з урахуванням Закону України "Про державну службу". Діяльність працівників грунтується на принципах викладених в статті 3 Закону України «Про державну службу».
1.7.Усі питання, пов'язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються головою суду та керівником апарату в межах наданих їм повноважень.
 
2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ СУДДІВ, ПРАЦІВНИКІВ
  2.1.Обрання (призначення) суддів та припинення їх повноважень здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про судоустрій та статус суддів".
 2.2.На підставі акта про призначення на посаду судді чи обрання суддею безстроково або припинення повноважень судді голова суду видає відповідний наказ.
  2.3. Помічники суддів призначаються на посаду та звільняються з посади керівником апарату суду за поданням відповідного судді.
 2.4.Призначення на посади та звільнення з посад інших працівників місцевих судів області здійснюється відповідно до Конституції України, ЗаконуУкраїни "Про державну службу", діючого трудового законодавства.
 2.5.Працівники апарату суду, приймаються на роботу за трудовими договорами. На посади державних службовців особи призначаються на конкурсній основі, крім випадків, коли законами України передбачено інше.Особи, які вперше призначаються на посаду державного службовця, приймають Присягу державного службовця, відповідно до статті 17Закону України "Про державну службу".
2.6.Під час укладання трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.
2.7.Прийом на роботу працівників оформляється наказом керівника апарату суду, який оголошується працівнику під розписку.
2.8.Під час укладення трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути зазначена в наказі про прийняття на роботу.
2.9.При    прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування строком до шести місяців.
2.10.Під час прийняття на роботу працівника необхідно:
 роз'яснити працівникові його права й обов'язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства;
 ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією під підпис, правилами поведінки працівника суду та державного службовця;
 визначити працівникові робоче місце, забезпечити йогонеобхідними для роботи засобами;
 проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.
2.11.    Припинення трудового договору може мати місце лише- на підставах, передбачених чинним законодавством, та оформлюється наказом керівника апарату.
2.12.В день звільнення судді чи працівника суду необхідно видати йому трудову книжку із занесеним до неї запису про звільнення та провести з ним остаточний розрахунок. Записи про звільнення в трудову книжку повинні заноситися в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та з обов'язковим посиланням на відповідну норму закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.
 
3. ОСНОВНІ ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ
      3.1. Всі працівники місцевих судів області мають право: 
    1) користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам Конституцією України та законами України;
2) брати участь у розгляді питань в прийнятті рішень у межах своїх повноважень;
3) на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;
4) вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;
5) на  оплату  праці  залежно  від  посади,   яку   вони   займають,   рангу,   який  йому присвоюється, досвіду та стажу роботи;
6)    на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;
7)   захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та в судовому порядку;
8)   на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;
9)   вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку службовця, звинувачень або підозри;
10)    на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу.
            Працівники  мають  також інші  права відповідно до  чинного законодавства України.
 
3.2. Всі працівники місцевих судів області зобов'язані:
1) дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства України;
2)   не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;
3)   сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;
4)   виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавний проявів ісил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;
5)   зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стала їм відома під час виконання покладених на них обов'язків, а також іншої інформації,яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;
6)    шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;
7)   забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які їм доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно;
8)   постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищуватисвій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;
9)   своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади чи посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх керівників;
10)    діяти в межах своїх повноважень; у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу;
11)    виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки;
12)    суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, в кабінетах та у місцях загального користування) судів;
 13) не відчиняти без особливої необхідності вікна у період опалювального сезону;
14)    на час виходу із службових приміщень замикати двері ключем та не залишати у них відвідувачів;
15)    залишаючи приміщення, вимикати світло, обладнання, зачиняти вікна, кватирки;
16)    дотримуватися правил пожежної безпеки, охорони праці;
17)    використовувати міжміські телефонні розмови лише в службових цілях.
Працівники несуть також інші обов'язки відповідно до чинного законодавства України.
3.3.Коло обов'язків, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.
3.4.Судді недоторкані їх недоторканість поширюється на листування, засоби зв'язку, документи, службові і приватні приміщення.
3.5.Права та обов'язки суддів, голови суду та його заступника визначаються Конституцією України, Законами України "Про судоустрій і статус суддів".
 
4. ОБОВ'ЯЗОК АДМІНІСТРАЦІЇ СУДУ
4.1.Адміністрація суду зобов'язана:
1)   належним чином організувати роботу працівників, щоб кожен працював за фахом і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце;
2)    затвердити посадову інструкцію на кожну посаду за штатним розписом;
3)   забезпечити здорові та безпечні умови праці;
4)    постійно зміцнювати трудову і виконавську дисципліну:
5)    поліпшувати умови праці, неухильно дотримуватись законодавства про працю;
   6)    постійно контролювати дотримання суддями та працівниками всіх вимог по техніці безпеки, виробничій санітарії і гігієни праці, протипожежній безпеці;
    7)   забезпечувати систематичне підвищення ділової кваліфікації працівників;
    8)   надавати на вимогу працівника для ознайомлення матеріали, що стосуються проходження ним державної служби;
 
5. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
5.1.Тривалість робочого часу суддів та працівників апарату суду складає 40 годин в тиждень, у тому числі:
       понеділок, вівторок, середа, четвер - з 8:00 до 17:00;
       п'ятниця -з 8:00 до 16:00
       обідня перерва - з 13.00 до 13:48
      вихідні дні — субота і неділя.
Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.
Вихід на роботу фіксується за підписом судді, працівника у журналі обліку, який ведеться у будинку правосуддя.
5.2.Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники зобов'язані за наказом голови суду чи керівника апарату виходити на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного законодавства.
5.3.У випадку несвоєчасної явки на роботу або дострокового залишення свого робочого місця від винної особи одержується письмове пояснення та до неї застосовуються передбачені законодавством заходи дисциплінарного впливу.
5.4.Суддям та працівникам надаються відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.
5.5.Черговість надання відпусток, визначається графіком, який затверджується головою суду в грудні на наступний рік.
5.6.Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності суду та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку. Графік доводиться до відома суддів та працівників.
5.7.Надання відпусток працівникам оформляється наказом керівника апарату, суддям - головою суду.
5.8.Забороняється не надання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.
5.9.За наказом керівника апарату державні службовці можуть бути відкликані з відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.
5.10.Відкликання зі щорічної відпустки інших категорій працівників допускається за згодою працівника лише для відвернення, стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з додержанням вимог частини першої статті 79 КЗпП України та в інших випадках, передбачених законодавством.
 
6. ВИКОРИСТАННЯ ПРИМІЩЕНЬ
 
            6.1.Вхід у приміщення будинку правосуддя здійснюється у такому порядку:
з 7.00 год.
      для суддів та працівників суду - за службовими
посвідченнями;
з 8.00 год.
     для працівників інших державних органів - за службовими посвідченнями;
•   для депутатів рад усіх рівнів - за депутатськимипосвідченнями;
     для керівників підприємств, установ, організацій за списками попередньо погодженими з керівництвом управління;
      для делегацій, що перебувають в будинку правосуддя у супроводі відповідальних працівників ТУ ДСА, керівників апеляційного суду, голів судів;
      для учасників судових засідань, яким судові засідання призначені до 9.00 години з пред'явленням судової повістки або іншого документу;
з 9.00 год.
      вільний вхід для всіх зацікавлених осіб, згідно графіку прийому громадян.
6.2.Вхід відвідувачів з великогабаритними речами обмежений. Ручний багаж великих розмірів, за винятком обладнання, що належить представникам преси, підлягає здачі на відповідальне зберігання в камеру схову працівнику судової міліції.
6.3.Охорона не несе відповідальності за документи, коштовності, валютні кошти, що знаходяться у ручному багажі та не представлені охоронцеві.
6.4.Вільний вхід відвідувачів у будинок правосуддя припиняється за 15 хвилин до закінчення робочого дня. Судді та працівники суду повинні завершити роботу та залишити приміщення до 19.00, а в разі нагальної необхідності (великий обсяг роботи) до закінчення роботи з дотриманням вимог цих Правил.
6.5.Технічний персонал допускається у приміщення за посвідченнямиперед початком робочого дня з 6.00 і після закінчення робочого дня дозакінченняроботи.
6.6.Службові приміщення використовуються за функціональним призначенням.
6.7.Винесення матеріальних цінностей дозволяється за перепусткою або накладною, підписаною керівництвом суду. Копії перепусток або накладних залишаються у співробітників судової міліції.
6.8.Під час несення служби працівник судової міліції забезпечує пропускний режим, не допускає на пост сторонніх осіб і скупчення людей у вестибулі. Слідкує за тим, щоб у вестибулі працівники і відвідувачі дотримувались правил громадського порядку і протипожежної безпеки.
6.9.Паління у приміщеннях суду забороняється.
6.10.Працівники судової міліції ведуть журнал обліку осіб, що перебувають у будинку правосуддя після 19.00 год.
6.11.Працівники судової міліції здійснюють свої повноваження відповідно до Закону України "Про міліцію», Правил пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, затверджених спільним наказом МВС України та ДСА України № 102/765 від 12.09.2005року, Правил пропуску осіб до приміщень місцевого Чернігівського районного суду та на його територію транспортних засобів, затверджених командиром СРСМ "Грифон" УМВС України в Чернігівській області.
6.12.Працівники судової міліції зобов'язані здійснювати постійний нагляд за особою, яка перебуває під вартою, в приміщенні суду.
 
7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН
7.1.В приміщенні будинку правосуддя на видному місці вивішується графік прийому громадян керівництвом суду.
7.2.Прийом громадян фіксується в спеціально заведених журналах та здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про звернення громадян" та Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом ДСА України №68 від 27.06.2006 року.
 
8. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ
8.1.За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці й інші досягнення в роботі можуть застосовуватись такі заохочення:
      оголошення подяки;
      преміювання;
      нагородження почесною грамотою;
Заохочення державним службовцям за сумлінну працю передбачаються ст.34 Закону України "Про державну службу" та Положення про заохочення працівників Чернігівського районного суду Чернігівської області за успіхи в роботі, затвердженого наказом керівника апарату Чернігівського районного суду Чернігівської області від 23 вересня 2013 року № 02-06/57-о.
Преміювання здійснюється відповідно до Положення про преміювання, встановлення надбавок до посадових окладів та надання матеріальної допомоги працівникам Чернігівського районного суду Чернігівської області, затвердженого наказом в.о. голови суду від 21 березня 2013 року.
За   особливі  заслуги державні   службовці  представляються до  державнихнагород та присвоєння почесних знань.
Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівників не застосовуються.
8.2.Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги та соціальні пільги передбачені законодавством. Таким працівникам надається також перевага під час просування по службі.
8.3.Заохочення оголошується наказом, про що вноситься запис до трудової книжки.
 
9. ДИСЦИПЛШИНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУДДІВ
9.1.Судді притягуються до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав передбачених статтею 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
9.2.Скасування або зміна судового рішення не тягне за собою дисциплінарної відповідальності судді, який брав участь у його ухваленні, крім випадків, коли порушення допущено внаслідок умисного порушення норм права чи неналежного ставлення до службових обов'язків.
9.3.Дисциплінарне провадження щодо судді місцевого суду здійснює Вища кваліфікаційна комісія суддів України.
9.4.До суддів може застосовуватися дисциплінарне стягнення у виглядідогани.
9.5.Інформація про притягнення судці до дисциплінарної відповідальності оприлюднюється на офіційному веб-порталі Вищої кваліфікаційної комісії судців України.
 
10. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ
           ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІВНИКАМИ СУДУ.
 
10.1.За порушення трудової дисципліни до працівника може бутизастосовано один з таких заходів стягнення:
      догана;
      звільнення.
Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.
До державних службовців за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, який ганьбить його як державного службовця, або дискредитує той суд в якому державний службовець працює, можуть застосовуватись і такі заходи дисциплінарного впливу:
      попередження про неповну службову відповідність;
      затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або упризначенні на вищу посаду.
       10.2Незалежно від накладення дисциплінарного стягнення керівник має право позбавити працівника премії частково чи повністю за допущене порушення трудової чи виконавчої дисципліни, невиконання функціональних обов'язків, низьку ефективність праці.
До накладення стягнення від порушника трудової дисципліни повинно бути отримане пояснення в письмовій формі. Відмова працівника від надання пояснення не може бути перешкодою для накладення стягнення.
10.3.Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником апарату та оформляються наказом, який оголошується працівникові під розписку. Працівник може оскаржити накладення на нього дисциплінарного стягнення у передбаченому законом порядку.
10.4.Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.
10.5.Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
 
11.КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА
ЇХ ПОРУШЕННЯ
 
11.1.Контроль за виконанням Правил внутрішнього трудового розпорядку покладається на голову суду, заступника голови суду, керівника апарату та заступника керівника апарату.
11.2.Відповідальність за стан дотримання перепускного режиму покладається на чергового працівника судової міліції і судових розпорядників.
11.3.Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються у будинку правосуддя на видному місці. 

             11.4.Ознайомлення працівників з Правилами внутрішнього трудового розпорядку проводиться під підпис.